Безплатен телефон 0800 900 25

"Арко Имоти" ЕООД по процедура "Обучения за заети лица"

Публикувана на 05.09.2018

„Арко Имоти“ ООД в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.021-0054-C01 „Преодоляване на предизвикателствата на пазара на труда, чрез повишаване на знанията и уменията на заетите лица в "Арко Имоти" ЕООД“, финансиран по процедура BG05M9OP001-1.021 “Обучения за заети лица“ – Компонент II по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020, обявява процедура за избор на изпълнител за провеждане на обучения с публична покана „Повишаване на знанията и уменията на заетите лица в „Арко имоти“ ЕООД.“


Можете да свалите документите за участие в процедурата оттук.

© 2006-2023 ARCO REAL ESTATE Всички права запазени