Безплатен телефон 0800 900 25

"Арко Имоти" ЕООД по процедура "Обучения за заети лица"

Публикувана на 15.03.2018

На 07.03.2018 г. „Арко Имоти” ЕООД в качеството си на бенефициент, подписа с Министерството на труда и социалната политика договор за безвъзмездна финансова помощ по проект BG05М9OP001-1.021-054-C01Преодоляване на предизвикателствата на пазара на труда, чрез повишаване на знанията и уменията на заетите лица в "Арко Имоти" ЕООД“ по процедура BG05М9OP001-1.021 „Обучения за заети лица“ – Компонент II на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020.

Проектът е на обща стойност 84 480,00 лв., от които 71 808,00 лв. европейско (ЕСФ) и 12 672,00 лв. национално съфинансиране.

Проектното предложение е насочено към повишаване адаптивността, устойчивостта и качеството на човешкия капитал в „Арко Имоти” ЕООД чрез провеждане на обучения за повишаване на професионалната квалификация и компетенциите на служителите.

Специфичните цели на проекта включват:1.Повишено качество на работа на 51 служители в компанията, водещо до нарастване на производителността на труда.2. Увеличаване броя на заетите лица над 54-годишна възраст и на лицата със средно или по-ниско образование, които ще придобият нови знания и умения, допълнителна професионална квалифицкация и/или ключова компетентност.3. Създаване на условия за прилагане на принципите на учене през целия живот.4. Привличане на вниманието и повишаване на информираността на работодателите в страната относно значимостта на подобряването на капацитета на наетия персонал за нарастване на производителността на труда.

 

В рамките на проекта се предвижда изпълнението на следните дейности:

  1. Организиране и провеждане на обучение за придобиване на професионална компетентност на 20 лица по професия "Брокер", специалност "Недвижими имоти" за част от професия по трета квалификационна степен;
  1. Организиране и провеждане на обучение за придобиване на професионална компетентност на 31 лица по професия "Сътрудник в малък и среден бизнес", специалност "Малък и среден бизнес" за част от професия по втора квалификационна степен;
  2. Организиране и провеждане на обучение на 51 лица по ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици“, английски език.

 

В резултат на изпълнението на проекта дружеството ще постигне:

-       Повишени знания, умения и личностни качества на 20 лица чрез обучение за професионална квалификация по направление 341 "Търговия на едро и дребно" по професия "Брокер", специалност "Недвижими имоти" за част от професия по трета квалификационна степен.-       Повишени знания, умения и личностни качества на 31 лица, чрез обучение за професионална квалификация по направление 345 "Администрация и управление" по професия "Сътрудник в малък и среден бизнес", специалност "Малък и среден бизнес" за част от професия по втора квалификационна степен.-       Повишени знания, умения и личностни качества на 51 лица чрез обучение  по Ключова компетентност 2 "Общуване на чужди езици" - Английски език.  

Проектът ще допринесе за повишаване на качеството на живот на обучените лица, което кореспондира със стратегическата цел на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020. Изпълнението на проекта също така ще спомогне за интегрирането на българския пазар на труда към единния европейски пазар чрез подобряване на адекватността на уменията на работната ръка, повишаване на производителността на труда и създаване на условия за устойчива заетост и заемане на по-качествени работни места.

Арко Имоти

© 2006-2023 ARCO REAL ESTATE Всички права запазени