Безплатен телефон 0800 900 25

"Арко имоти" ООД по процедура Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемия

Публикувана на 19.02.2021

„Арко имоти“ ООД е бенефициент по административен договор за БФП № BG16RFOP002-2.077-1618-C01 за проект „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, финансиран по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г.

Основната цел на проекта е: Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

В резултатите от получената подкрепа по процедурата ще се постигане положителен ефект за бенефициента по отношение преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

Обща стойност на проекта е 74 328,00 лв., от които 63 178,80 лв. европейско и 11 149,20 лв. национално съфинансиране.

Срока на изпълнение на проекта е от 03.02.2021 до 03.05.2021 г.

 

Проект „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Съдържанието на настоящата публикация е отговорност единствено на бенефициента и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Европейския съюз и на УО на ОПИК.

© 2006-2021 ARCO REAL ESTATE Всички права запазени