Безплатен телефон 0800 900 25

Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”

Публикувана на 02.06.2023

„Арко имоти“ ООД изпълнява Договор за безвъзмездна финансова помощ № BGLD-1.007-0019-C02 от 28.02.2023 г. за проект „Иновативен подход за развитие на заетостта и стимулиране на икономическата активност в сферата на рекреационния туризъм на територията на община Банско“, финансиран по процедура № BGLD-1.007 - Малка грантова схема "Създаване на работни места“ на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи” с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Основната цел на проекта е: Инвестиция в човешкия капитал и в развитието на потенциала на община Банско за утвърждаването и като целогодишна туристическа дестинация, посредством стимулиране на икономическата активност, чрез прилагането на иновативни подходи и създаване на работни места..

В рамките на проекта ще се изпълнят следните дейности:

  1. Управление на проекта и прилагане на мерки по информираност и публичност
  2. Инвестиции в иновативни подходи за развитие на местната заетост, в съответствие със СКД 2
  3. Предоставяне на информация за свободни работни места, организиране на събития за търсещи и предлагащи работа, в съответствие със СКД 3
  4. Обучения зa работодатели, в съответствие със СКД 5

 

Бенефициент по проекта е „Арко имоти“ ООД.

Партньор по проекта: K TONE PRODUCTIONS, Норвегия.

 

Бюджета на проекта е 310 525.57 лева.

Периода на изпълнение на проекта е: 28.02.2023 до 30.04.2024 г.

 

 

 

Тази публикация е създадена в рамките на проект BGLD-1.007-0019 финансиран от Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи” с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Цялата отговорност за съдържанието на този публикация се носи от „Арко имоти“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официално становище на Програмния оператор и на ФМЕИП

© 2006-2024 ARCO REAL ESTATE Всички права запазени