Безплатен телефон 0800 900 25

Проект № BG05M9OP001-1.003-0276-C01

Публикувана на 12.10.2016

Обявена и публикувана на 12.10.2016 г.

 

 

 

Публикация относно сключен договор за финансиране на Проект № BG05M9OP001-1.003-0276-C01 с наименование „Ново работно място в "АРКО ИМОТИ" ЕООД“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 

Уважаеми дами и господа,

 

Ръководството на „Арко имоти“ ЕООД има удоволствието да Ви информира, че на 12.10.2016 г. сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 (ОПРЧР) за изпълнението на проект № BG05M9OP001-1.003-0276-C01 с наименование „Ново работно място в "АРКО ИМОТИ" ЕООД“, който ще бъде финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Стойност на проекта:

 

Проектът е на стойност 216 259,24 лв., от които 100% ще бъдат финансирани от ОПРЧР, като от тях 183 820,35 лв ще са финансирани от Европейския социален фонд, а останалите 32 438 89 лв са национално финансиране на Република България.

 

Кратко описание на проекта:

 

Проектът предвижда наемането от „АРКО ИМОТИ“ ЕООД на 15 безработни и неактивни лица на длъжности „Брокер недвижими имоти“, „Експерт, продажби“, „Експерт, маркетинг“ „Счетоводител“, „Оценител на недвижими имоти“ и „Технически сътрудник“ и цели да им осигури заетост и интегриране на пазара на труда. С приоритет ще бъдат наемани лица от уязвими групи на пазара на труда –младежи, продължително безработни и безработни над 54 г. Предвидените за изпълнение дейности по проекта целят създаване на предпоставки и условия и наемане на нови служители, провеждане на обучение по ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност“ за придобиване на знания и умения по софтуерна програма за работа с електронни таблици и обезпечаването на работния процес чрез закупуване на необходимото оборудване, обзавеждане и софтуер за новите служители. Предвиждат се и дейности за изпълнението на мерки за информация и публичност за популяризиране на проекта и помощта от ЕС пред заинтересованите лица и успешното му организиране и управление. В изпълнение на дейностите на проекта ще се назначат шест безработни младежи до 29 г., двама, попадащи в групата на продължително безработните и/или безработните над 54 г. и седем безработни/неактивни лица.

 

Цели на проектното предложение:

Общата цел на проекта е да се осигурят предпоставки за създаване на устойчиви работни места в „АРКО ИМОТИ“ ЕООД за безработни и неактивни лица, с приоритет към интегриране на пазара на труда на уязвимите групи на безработните младежи до 29 годишна възраст, продължително безработните и безработните над 54 г. По този начин ще се удовлетвори необходимостта на предприятието от разкриване на нови работни места.

 

Специфичните цели на проекта са:

Да се осигури заетост за 15 безработни/неактивни лица и се удовлетвори необходимостта на „АРКО ИМОТИ“ ЕООД от нови работни места във връзка с разрастващата се дейност на компанията;

Да се увеличи броя на започналите работа безработни или неактивни лица, чрез създаване на 15 нови работни места и осигури минимум 12 месечен трудов стаж в АРКО ИМОТИ ЕООД, на лицата от целевата група;

Да се увеличи броя на включените в заетост лица от уязвимите групи на пазара на труда и да се интегрират устойчиво към пазара на труда на 6 безработни младежи до 29 годишна възраст лица, 2 безработни, попадащи в уязвимите групи на безработните над 54 г. и продължително безработните;

  • Да се обезпечи работния процес на новоназначените лица, като се осигурят материални предпоставки за започване на работа на лицата, чрез закупуване на оборудване и обзавеждане и софтуер за 15 работни места за 15те представители от целевата група;
  • Назначените на длъжности: експерт продажби, експерт маркетинг, оценител на недвижими имоти и технически сътрудник да придобият специфични познания и умения за извършване на трудовата си дейност чрез провеждане на обучение „Компютърна грамотност и информационни технологии работа с електронни таблици“ по ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност”.

 

Безработните и неактивни лица ще повишат адаптивността и конкурентоспособността си и ще преодолеят основните си недостатъци, както и ще удовлетворят нуждите си от липса на достатъчно трудов стаж, дефицит на трудови навици и получаване на специфични познания в процеса на работа по предвидените длъжности.

 

Предвидени са няколко различни позиции, което позволява на безработните/неактивните лица, в частност на младежите, продължително безработните и безработните над 54 г., както с висше, така и със средно образование да започнат работа.

 

Общата и специфичните цели на проекта пряко съответстват със СЦ 1: „Увеличаване броя на започналите работа безработни или неактивни лица на възраст между 30 и 54 г.“ и СЦ 3: Увеличаване броя на започналите работа безработни или неактивните лица над 54 годишна възраст на ИП 1. „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, …“ и на СЦ 3 „Увеличаване броя на включените в заетост, в самостоятелна заетост или в обучение“ от ИП 3. „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, …“ на ПО 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“ на ОП РЧР чрез включване в заетост на 15 безработни или неактивни лица, попадащи в специфичните целеви групи.

 

Резултати:

  • Включени в проекта безработни и неактивни участници – 15 бр.;
  • Безработни и неактивни участници, които при напускане на операцията имат работа – 8 бр.

 

Още статии свързани с проекта можете да видите на:

 

Обява за свободни работни места

Публична покана

Документация по публична покана за доставка

Технически сътрудник

Експерт Маркетинг

Оценител недвижими имоти

Счетоводител

© 2006-2023 ARCO REAL ESTATE Всички права запазени