Безплатен телефон 0800 900 25

Публична покана

Публикувана на 02.12.2016

 

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

№1/ дата 02.12.2016 г.

 

във връзка с изпълнението на административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.003-0276-C01 с наименование на проекта „Ново работно място в "АРКО ИМОТИ" ЕООД“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

 

 

Наименование/предмет: „Доставка на оборудване, обзавеждане и софтуер, свързани със създаването на нови работни места в три обособени позиции: обособена позиция 1 „Доставка на оборудване“, обособена позиция 2 „Доставка на обзавеждане“ и обособена позиция 3 „Доставка на софтуер

 

                                                  

РАЗДЕЛ 1: ДАННИ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТА

 

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

 

Официално наименование: „АРКО ИМОТИ“ ЕООД

Пълен адрес: в гр. София, ул. ”Черковна“ № 38, вх. А, партер

Град: София

Пощенски код:

Лице/а за контакт: Боряна Савова

Телефон: +359 89 446 6916

Електронна поща: info@arcoreal.bg

Факс: +359 2 950 3889

Интернет адрес:http://www.arcoreal.bg

 

Допълнителна информация може да бъде получена на:

T Съгласно І.1)

Заинтересованите лица могат да поискат писмено от бенефициента разяснения по публичната покана до 4 дни преди изтичането на срока за подаване на офертите на посочените контакти. Разясненията се публикуват в 3-дневен срок от датата на постъпване на искането.

Публичната покана и документация за участие (спецификации и допълнителни документи) могат да бъдат получени на:

T Съгласно І.1)

Информационна система за управление и наблюдение 2020 на Интернет адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Account/Login в раздел „Е-тръжни процедури“

Офертите трябва да бъдат изпратени по електронен път от профила на кандидата за изпълнител в Информационна система за управление и наблюдение 2020 на Интернет адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Account/Login в раздел „Е-тръжни процедури“

Постъпили оферти по друг път няма да бъдат разгледани!

 


 

РАЗДЕЛ ІІ.: ОБЕКТ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

 

ІІ.1) Описание

 

ІІ.1.1) Обект на процедурата и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

 Доставка на оборудване, обзавеждане и софтуер, свързани със създаването на нови работни места в три обособени позиции: обособена позиция 1 „Доставка на оборудване“, обособена позиция 2 „Доставка на обзавеждане“ и обособена позиция 3 „Доставка на софтуер

Място на изпълнение на доставката: гр. София

 

ІІ.1.2) Описание на предмета на процедурата:

Обектът на процедурата е "доставка", мястото на изпълнение е град София, като във Възлагателно писмо ще бъде уточнено точното местонахождение на доставките. Доставките, за които Бенефициентът заявява интерес, са свързани с изпълнение на дейност 3 „Закупуване на оборудване, обзавеждане и софтуер, свързани със създаването на нови работни места“ на проект № BG05M9OP001-1.003-0276-C01 с наименование на проекта „Ново работно място в "АРКО ИМОТИ" ЕООД“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

            Целта на дейността е да се обезпечи работния процес на новоназначените 15 бр. служители, като се осигурят необходимите материални предпоставки за създаването на нови работни места.

            Общата цел на проект №: BG05M9OP001-1.003-0276-C01 е да се осигурят предпоставки за създаване на устойчиви работни места в „АРКО ИМОТИ“ ЕООД за безработни и неактивни лица, с приоритет към интегриране на пазара на труда на уязвимите групи на безработните младежи до 29 годишна възраст, продължително безработните и безработните над 54 г. По този начин ще се удовлетвори необходимостта на предприятието от разкриване на нови работни места. Специфичните цели на проекта са:

·         Да се осигури заетост за 15 безработни/неактивни лица и се удовлетвори необходимостта на „АРКО ИМОТИ“ ЕООД от нови работни места във връзка с разрастващата се дейност на компанията;

·         Да се увеличи броя на започналите работа безработни или неактивни лица, чрез създаване на 15 нови работни места и осигури минимум 12 месечен трудов стаж в АРКО ИМОТИ ЕООД, на лицата от целевата група;

·         Да се увеличи броя на включените в заетост лица от уязвимите групи на пазара на труда и да се интегрират устойчиво към пазара на труда на 6 безработни младежи до 29 годишна възраст лица, 2 безработни, попадащи в уязвимите групи на безработните над 54 г. и продължително безработните;

·         Да се обезпечи работния процес на новоназначените лица, като се осигурят материални предпоставки за започване на работа на лицата, чрез закупуване на оборудване и обзавеждане и софтуер за 15 работни места за 15те представители от целевата група;

·         Част от новоназначените лица да придобият специфични познания и умения за извършване на трудовата си дейност чрез провеждане на обучение „Компютърна грамотност и информационни технологии работа с електронни таблици“ по ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност”.

·         Безработните и неактивни лица ще повишат адаптивността и конкурентоспособността си и ще придобият трудови навици и специфични познания в процеса на работа по предвидените длъжности.

 

По обособена позиция 1 „Доставка на оборудване“ е предвидено да се доставят:

 • 4 бр. преносими компютъра;
 • 11 комплекта стационарни компютри с монитори, клавиатури и мишки;
 • 3 бр. любителски фотоапарат;
 • 1 бр. професионален фотоапарат;
 • 15 бр. мобилни апарати;
 • 1 бр. цветно мултифункционално устройство;
 • 1 бр. чернобяло мултифункционално устройство;

 

По обособена позиция 2 „Доставка на обзавеждане“ е предвидено да се доставят:

 • 15 бр. бюро,
 • 15 бр. шкаф,
 • 15 бр. контейнер;
 • 15 бр. стол.

 

По обособена позиция 3 „Доставка на софтуер“ е предвидено да се доставят:

 • 15 бр. лицензирани операционни системи;
 • 15 бр. офис пакета със софтуерни програми;
 • 1 бр. специализиран пакет с приложни програми за маркетинг;

 

ІІ.1.3) Обособени позиции:   да T  не *

(за информация относно обособените позиции използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

Ако да,  офертите трябва да бъдат подадени  (отбележете само едно):

само за една обособена позиция *

за една или повече обособени позицииT

ІІ.1.4) Общ терминологичен речник (CPV):

CPV за Обособена позиция 1: 30000000-9

CPV за Обособена позиция 2: 39000000-2

CPV за Обособена позиция 3: 48000000-8

ІІ.2) Количество или обем на обекта на процедурата

 

Общо количество или обем (включително всички обособени позиции, когато е приложимо)

Прогнозна стойност в лева, без ДДС (в цифри) : 59 550 лв. без ДДС, в т.ч.

Обособена позиция 1: 24 850 лв. без ДДС

Обособена позиция 2: 22 500 лв. без ДДС

Обособена позиция 3: 12 200 лв. без ДДС

 

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

 

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнението на обекта на процедурата

 

ІІІ.1.1) Изискуеми гаранции: Не е приложимо (когато е приложимо)

1.1.а Гаранция за добро изпълнение (не повече от 5 на сто от стойността на договора за изпълнение):

Не е приложимо

ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат:

Условията и начина на финансиране и плащане са регламентирани в проекто-договора (Приложение №6 към публичната покана)

ІІІ.1.3) Други особени условия (когато е приложимо)     да *   не T

Ако да, опишете ги:

 

 

ІІІ.2) Условия за участие

 

ІІІ.2.1) Правен статус

Изискуеми документи:

 1. Декларация (Приложение №2 към Публичната покана)

ІІІ.2.2) Договор не може да се сключва с кандидат който е:

 

Основания за задължително отстраняване

Бенефициентът отстранява от участие в процедурата за определяне на изпълнител кандидат или участник, когато:

1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл.

108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл.321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;

2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление,

аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;

3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл.

162, ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на бенефициента и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;

5. е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при

изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган,

съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен; 7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен;

8. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по

смисъла на чл.740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че

кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащоот сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен.

.

ІІІ.2.3) Икономически и финансови възможности (по чл. 3 ал.11)

Изискуеми документи и информация:

 

Не е приложимо.

 

Минимални изисквания (когато е приложимо):

 

Не е приложимо.

 

ІІІ.2.4) Технически възможности и квалификация (по чл. 3 ал.13)

Изискуеми документи и информация

 

Не е приложимо.

 

Минимални изисквания (когато е приложимо):

 

Не е приложимо.

 

 

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

 

ІV.1) Критерий за оценка на офертите

 

Критерий за  оценка на офертите(моля, отбележете приложимото)

най-ниска цена                                                  *

ниво на разходите                                             *

оптимално съотношение качество - цена    T

T показатели, посочени в документацията

По обособена позиция 1 „Доставка на оборудване

Показатели

1. Предложена цена

2. Гаранционен срок

3. Срок за отстраняване на повреди

4. Срок за доставка

Тежест

30%________________

10%________________

20%________________

40%

По обособена позиция 2 „Доставка на обзавеждане

Показатели

1. Предложена цена

2. Гаранционен срок

3. Срок за отстраняване на повреди

4. Срок за доставка

Тежест

30%________________

10%________________

20%________________

40%

По обособена позиция 3 „Доставка на софтуер“:

Показатели

1. Предложена цена

2. Срок за доставка

Тежест

30%________________

70%________________

(Бенефициентът няма право да включва като показатели за оценка на офертата критерии за подбор, представляващи минимални изисквания за икономическо и финансово състояние, професионална квалификация и технически възможности на кандидатите.)

 

ІV.2) Административна информация

 

ІV.2.1) Срок за подаване на офертите

До дата: 9/12/2016) Час: 23:59 ч.

ІV.2.2) Интернет адреси, на които може да бъде намерена поканата и документацията към нея:

1.http://www.eufunds.bg  - интернет адреса на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България

2. http://www.arcoreal.bg/  (интернет адреса на бенефициента)

3. https://eumis2020.government.bg/ - интернет адреса на Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020, раздел „Е-тръжни процедури“

ІV.2.3) Срок на валидност на офертите

До 90 дни      (от крайния срок за получаване на оферти)

 

РАЗДЕЛ V: СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО СЛЕДВА ДА СЪДЪРЖАТ ОФЕРТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ

 1. Оферта по чл. 5;
 2. Декларация
 3. 3. Декларация за ползваме на подизпълнители, които ще участват в изпълнението на предмета на процедурата и дела на тяхното участие;
 4. Декларация за съгласие от подизпълнителите (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители)

 

РАЗДЕЛ VI: ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ НАСТОЯЩАТА ПУБЛИЧНА ПОКАНА:

 1. Образец на оферта.
 2. Образец на декларация
 3. Изисквания към офертите
 4. Техническo задание
 5. Методика за оценка и класиране на офертите
 6. Проект на договор.
 7. Декларация за използване на подизпълнител;
 8. Декларация за съгласие от подизпълнител.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

(Попълва се само в случай, че в раздел II точка 1.3 сте посочили наличие на обособени позиции)

 

Обособена позиция № 1            Наименование „Доставка на оборудване“

 

1) Кратко описание

Целта на дейността е да се обезпечи работния процес на новоназначените 15 бр. служители, като се осигури необходимото оборудване за създаване на планираните нови работни места.

по проект с Договор № BG05M9OP001-1.003-0276-C01 с наименование на проекта „Ново работно място в "АРКО ИМОТИ" ЕООД“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ.

 

2) Количество или обем

По обособена позиция 1 „Доставка на оборудване“ е предвидено да се доставят:

 

 • 4 бр. преносими компютъра;
 • 11 комплекта стационарни компютри с монитори, клавиатури и мишки;
 • 3 бр. любителски фотоапарат;
 • 1 бр. професионален фотоапарат;
 • 15 бр. мобилни апарати;
 • 1 бр. цветно мултифункционално устройство;
 • 1 бр. чернобяло мултифункционално устройство;

 

________________________________________________________________________

Прогнозна стойност без ДДС (ако е приложимо) (в цифри): 24 850 лева

 

3) Допълнителна информация:

Конкретните технически характеристики са посочени в приложение №4 към публичната покана.

_________________________________________________________________________

 (Използвайте това приложение толкова пъти, колкото са обособените позиции)

 

Обособена позиция № 2            Наименование „Доставка на обзавеждане“

 

1) Кратко описание

Целта на дейността е да се обезпечи работния процес на новоназначените 15 бр. служители, като се осигури необходимото обзавеждане за създаване на планираните нови работни места.

по проект с Договор № BG05M9OP001-1.003-0276-C01 с наименование на проекта „Ново работно място в "АРКО ИМОТИ" ЕООД“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ.

 

2) Количество или обем

 

По обособена позиция 2 „Доставка на обзавеждане“ е предвидено да се доставят:

 • 15 бр. бюро,
 • 15 бр. шкаф,
 • 15 бр. контейнер;
 • 15 бр. стол.

 

Прогнозна стойност без ДДС (ако е приложимо) (в цифри): 22 500 лева

 

3) Допълнителна информация:

Конкретните технически характеристики са посочени в приложение №4 към публичната покана.

_________________________________________________________________________

 (Използвайте това приложение толкова пъти, колкото са обособените позиции)

 

Обособена позиция № 3            Наименование „Доставка на софтуер“

 

1) Кратко описание

Целта на дейността е да се обезпечи работния процес на новоназначените 15 бр. служители, като се осигури необходимия софтуер за създаване на планираните нови работни места по проект с Договор № BG05M9OP001-1.003-0276-C01 с наименование на проекта „Ново работно място в "АРКО ИМОТИ" ЕООД“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ.

 

2) Количество или обем

 

По обособена позиция 3 „Доставка на софтуер“ е предвидено да се доставят:

 • 15 бр. лицензирани операционни системи;
 • 15 бр. офис пакета със софтуерни програми;
 • 1 бр. специализиран пакет с приложни програми за маркетинг;

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Прогнозна стойност без ДДС (ако е приложимо) (в цифри): 12 200 лева

 

3) Допълнителна информация:

Конкретните технически характеристики са посочени в приложение №4 към публичната покана.

_________________________________________________________________________

 (Използвайте това приложение толкова пъти, колкото са обособените позиции)

© 2006-2023 ARCO REAL ESTATE Всички права запазени